Protokoll fört vid årsmöte för

Håns Byalag i Hån

2015-03-08 kl. 15.00

 

Närvarande: 31 st.

 

 • Mötets öppnande

 

Ordf. Kjell Anders Dahlström önskade välkommen till årsmötet och förklarade det samma för öppnat.

 • Presidium

 

Att leda mötet valdes som ordf. Kjell Anders Dahlström och som sekr. Lena Persson

 

 • Justerare

 

Att justera protokollet valdes Tore Olsson och Olle Olofsson

 

 • Mötets kallelse

 

Årsmötet godkände kallelsen

 

 • Fastställande av dagordning

 

Den förslagna dagordningen godkändes

 

 • Styrelsens verksamhetsberättelse

 

Genomgång av berättelsen, som godkändes ua. Härunder arbetsgruppernas berättelser.

 

 • Revisionsberättelsen

 

Revisorernas berättelse och balansrapporten upplästes och godkändes

 

 • Ansvarsfrihet för styrelsen

 

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

 • Val av styrelse

 

 • Val av ordförande för 2015 valdes enhälligt sittande ordf. Kjell Anders Dahlström. Till personlig suppleant för ordföranden valdes Jarl Olof Olofsson för 2 år.

 

 • Övriga styrelsen

 

För 2 år; Bo Eriksson och RosMarie Johansson

Kvarstår 1 år; helen Ekholm och Lena Persson

 • Fäljande valdes som suppleanter för 2 år; Kajsa Robertsson och Dorthe Bjerke

 

Kvarstår 1 år; Kerstin Andersson och Lena Fredriksson.

 • Val av revisor och revisor suppleant

 

 • Revisor för 1 år; Tore Sjökvist

 

 • Suppleant för 1 år; John Svensson

 

 

 

 • Valberedning

 

För 1 år valdes Anders Larsson, Gunnar Lager och Tore Höyer

 

 • Val av firmatecknare för Krontjärns SFK

 

Till firmatecknare utsågs ordf. och kassör var för sig

 

 • Inkomna motioner och förslag

 

Styrelsen har 3 förslag

 • Höjning av medlemsavgiften. Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften till kr 100/ år för medlemmar över 15 år, från och med 2016.

 

 • Namnförslag till vår lokal. Årsstämman beslutade att den ska heta Byahuset.

 

 • Tiggarbrev. Ordf. Kjell Anders informerade om styrelsens förslag att sammanfatta och sända ut ett tiggarbrev. Detta godtogs ua.

 

 • Mötets avslutning

 

Kjell Anders Dahlström avslutade mötet och tackade de uppmötta . Det serverades kaffe med dopp och såldes lotter.

Lena Persson informerade om fototävlingen som styrelsen planerat. Den startas i och med årsstämman 2015 och gäller till och med årsstämman 2016. Ytterligare information läggs ut på hemsidan samt på anslagstavlor.

 

Vid protokollet: …………………………………………….

 

 

Justeras: ………………………………………………

 

……………………………………………….