Protokoll fört vid styrelsemöte med

Håns Byalag i Byahuset

2016-01-12. Kl.19.00.

 

Närvarande: Kjell Anders Dahlström, Rosmarie Johansson, Kajsa Robertsson, Lena Persson, Olle Olofsson, Dorthe Bjerke, Kerstin Andersson, Helen Ekholm och Bo Eriksson.

 

1: Ordf. Kjell Anders Dahlström hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade det samma för öppnat.

2: Rosmari Johansson justerar protokollet.

 

3: Avloppet.

Aloppet är färdigt utvändigt samt dagvatten, drännering och parkeringar. Grävning, planering, dräneringsrör och avloppsrör kostar 60 000 kr. Reningsverket kostar 70 000 kr. Vi har inte fått räkningen på gruset.

4. Luftvärmen.

Den är installerad och klar samt testad några veckor, ser ut som det fungerar bra till den användning vi skall ha den till. Kostnad 39 000 kr samt att vi har fått 5 års garanti.

 

5. Fönster.

Dorthe har fönster som hon skänker till Byalaget. Olle besöker Dorthe och ser på fönstren samt tar mått på dem.

Ansvar Olle.

6. Markköp.

Tomt gränsen är nu fastsatt och papperen ang fastighetsreglering är inskickade till lantmäteriet. Frågan kom upp om vi skall regelera in allmäningen på framsidan av byahuset där flaggstången står, KA kontaktar lantmäteriet ang kostnader för detta..

Ansvar KA.

 

 

7. Dammen.

Belysningen vid dammen är släckt, röjning och städning vid dammen området framöver. Bosse kontaktar ägaren ang detta.

Ansvar Bosse.

 

 

10. Sponsring.

Inget nytt från Thon gruppen ang vår sponsrings förfrågan där. KA kontaktar Thon gruppen igen.

Ansvar KA

11. Bygdegårdarnas riksförbund.

Vi har fått intyget på att vi nu är medlemmar. Dom vill ha invändiga mått på Byahuset för försäkringen. Olle mäter upp lokalen.

Ansvar Olle

 

12. Julmarknaden.

Alla var eniga i att det blev en väl genomförd julmarknad med många försäljare och besökare och genomgående god försäljning.

Lite ändringar kommer att göras inför nästa julmarknad som slopa korv försäljning, en timme kortare öppet tid, ta mera betalt för fikat mm.

Byalaget sitter kvar med ett netto på 16 400 kr efter julmarknaden vilket är mycket bra.

Det har kommit förslag på att tillverka några fina skyltar för julmarknaden samt bättre annosering.

Det beslutades att arrangera flera listlotterier.

Ansvar Fritidsgruppen/Rosmarie

 

 

13. Årsmöte 2016.

Årsmotet beslutades att äga rum söndagen 21 februari kl.15.00 i Byahuset.

Kerstin fixar inbjudningslappar, Olle kör ut lapparna.

Bosse skriver verksamhetsberättelsen.

KA kontaktar valberedningen.

Arbetsmöte/styrelsemöte tisdag 9 februari kl.19.00 i Byahuset.

Ansvar Kerstin, Olle, KA och Bosse.

 

 

14. Hur går vi vidaremed renoveringen.

Vi beslutade att ta bort scenen för att se hur det ser ut under golvet. Detta startar vi med efter årsmötet. Rivning av köket kan vi starta med så snart som möjligt.

Olle kallar ihop elit arbetsgruppen för överläggningar om hur vi skall gå vidare.

Ansvar Olle.

 

 

 

 

Vid protokollet: ……………………………………

Bo Eriksson

 

 

Att justera: ……………………………………