Protokoll fört vid årsmöte med

Håns Byalag på Missionshuset i Hån

2013-03-17.  Kl.15.00.

 

Närvarande: 33 st

 

1:         Mötetes öppnande.

Ordf. Kjell Anders Dahlström hälsade de närvarande välkomna till årsmötet och förklarade det samma för öppnat.

 

2:         Presidium.

Att leda dagens årsmöte valdes som ordf. Kjell Anders Dahlström och som sekr.                        Bo Eriksson

 

3:         Justerare.

            Att justera dagens protokoll valdes John Svensson och Lena Fredriksson.

 

 

4:         Mötetes kallelse.

            Mötesdeltagarna röstade enhälligt att årsmötet var i laga ordning kallat.

 

 

 

5:         Styrelsens verksamhetsberättelse.

            Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes enhälligt.

          

 

 

6:         Arbetsgruppernas verksamhetsberättelser.

Verksamhetsberättelser lästes upp och godkänndes enhälligt.

          

 

 

7:         Revisionsberättelsen.

            Revisorernas berättelse och balansrapporten upplästes och godkändes.

 

 

8:         Ansvarsfrihet för styrelsen.

            Mötet fastställde och godkännde den ekonomiska resultatrapporten.

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Beslutades att överskottet för verksamhetsåret 119 031,65 kr ska balanseras i ny räkning.

 

Beslutades att överskottet för Krontjärns SFKs verksamhetsår 29 834,09 ska balanseras i ny räkning.

 

 

9:         Val av styrelse.

a) Val av ordförande för nästa verksamhetsår valdes enhälligt sittande ordf.                    Kjell Anders Dahlström.

          

            b) Övriga styrelsen.

            För 2 år. Bo Eriksson och Anna Strutz..

 

Kvarstår 1 år. Lena Persson och Helen Ekholm..

 

c) Följande valdes som suppleanter för 2 år.

Jarl Olof Olofsson (personlig suppleant för ordf.) och Knut Langsrud.

För 1 år Rosmarie Johansson (ersätter Anna Strutz).

 

Kvarstår 1 år Kerstin Andersson och Lena Fredriksson

 

 

10:       Val av revisorer och revisor suppleanter.

a)      Revisorer för 1 år. Thore Sjöqvist.

 

b)      Suppleant för 1 år. John Svensson.

 

11:       Firmatecknare.

            Till firmatecknare för nästa verksamhetsår utsågs ordf. Och kassör var för sig.

            Som tillika är firmatecknare för Krontjärns SFK

 

12:       Valberedning.

            För 1 år valdes. Sigvard Strutz, Gunnar Lager och Anders Larsson.

 

18:       Årsmötets avslutning.

            Kjell Anders Dahlström tackade för uppdraget som Byalagets ordförande ännu ett år.

            Årsmötet avslutades av mötets ordförande som tackade för visat intresse, och bjöd in

            till kaffe med dopp.

 

 

 

            Vid protokollet:          ……………………………………

                                               Bo Eriksson

 

          

          

Justeras:                      ……………………………………

                                               John Svensson

 

 

                                               ……………………………………

                                               Lena Fredriksson