Protokoll fört vid styrelsemöte med

Håns Byalag på Westra Wermlands Sparbank i Töcksfors

2014-02-06.  Kl.19.00.

 

Närvarande: Kjell Anders Dahlström, Kerstin Andersson, Olle Olofsson, Helen Ekholm, Anna Strutz, Rosmarie Johansson  och Bo Eriksson.

 

1:         Ordf. Kjell Anders Dahlström hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade det samma för öppnat.

 

2:         Genomgång av föregående protokoll.

 

3:         Projektet skogens mångfald.

            Vi beslutade att vi skall ordna flera arbetskvällar för att åtgärda det som inventerats samt inventera resterande stigar. Ansvar Bosse

 

Skyltarna är klara och finns att hämta på skogsstyrelsen. OK

 

            Ta kontakt med jordbruksverket ang utbetalningen av projekt pengarna. Ansvar K-A

 

4:         Tältet

            Inköp av tejp för märkning av rör. Ansvar Olle

            Lott boden skall också fotas. Ansvar Bosse

           

5:         Historiegruppen

Ta in offert för redigering samt tryck. Vi beslutade att ta kontakt med Conny Gunnarsson/Svanqvist tryckeri. Ansvar K-A

 

6:         Missionshuset

Bosse och K-A har haft möte Thomas Ericsson och Majlis Marsell ang missionshuset. Nu ligger bollen hos missionsförsamlingen att komma med förslag till framdrift.

Vi var eniga om att köpa det till rätt pris.

Thomas E har kontakt Bosse och meddelat att tongångarna är positiva, och att beslut kommer att tas 15 februari på deras årsmöte.

 

7:         Bryggor och båtramp.

Den stora bryggan som ligger utanför byalagets brygga vid isättningsrampen ägs av Knut Persson, vi har ställt frågan om vi kan hjälpa till med att reparera samt olja den, för vidare användning. OK

Vi skall ta upp bryggan till våren och byta ut några tunnor.

 

8:         Dammen.

            Dåligt med belysning kontakta ägarna igen. Ansvar Olle.

Belysningen är åtgärdad.

 

9:         Ullmax

            Vi behöver en ny ullmax ansvarig. Lena P önskas i den rollen.

 

 

 

10:       Danskurser

Det blir buggkurs och det är ca 40 personer anmälda.

Olle och K-A ställer upp och städar efter kursen.

 

11.       Hemsidan.

Bosse tog upp att han önskar någon som kunde vara hemside ansvarig. Vi skulle tänka på detta tills nästa möte för att se om vi hittar någon till det.

 

 

12.       Krontjärn.

            Ny fisk är i släppt ca 200 kg. Detta fixade Olle mfl en mörk januari kväll.

 

 

13.       Gamla bilder från Hån.

            Det kom upp önskemål om vi kunde lägga ut från tagna från förr i tiden.

Lars Brander har övertagit Bengt Erlandssons arkiv på bilder, vi beslutade att Lars skulle kontaktas ang detta. Ansvar Olle.

 

14.       Fritidsgruppen.

Lena F önskade att någon annan som sammankallande till fritidsgruppen. Rosmari Johansson tar över som sammankallande i fritidsgruppen, och Lena F sitter kvar i gruppen.

 

15.       Ekonomi

Vi beslutade att koppla ett visa/mastercard till ett av våra konton, detta för att det skall vara enklare för kassören att betala vid kontant köp. Ansvar Helen

 

16.       Bowling.

Det kommer att anordnas en bowling tur fredagen den 28 februari. Bussen avgår från EU-shopen kl.18.15. Kostnad 75 kr och det inkluderar buss, bowling och mat.

 

17.       Årsmöte.

Årsmötet kommer att avhållas söndagen den 16 mars kl.15.00 i Håns missionshus. Det bjuds på fika. Vi fördelade arbetsuppgifter inför årsmötet på dagens styrelsemöte.

 

 

 

            Vid protokollet:          ……………………………………

                                               Bo Eriksson