Protokoll fört vid styrelsemöte med

Håns Byalag i Byahuset

2014-11-12.  Kl.19.00.

 

Närvarande: Kjell Anders Dahlström, Lena Persson, Olle Olofsson, Kerstin Andersson, Rosmarie Johansson, Helen Ekholm, Lena Fredriksson och Bo Eriksson.

Övrigt inbjudna Sigvard Strutz

 

1:         Ordf. Kjell Anders Dahlström hälsade de närvarande välkomna till mötet och förklarade det samma för öppnat.

 

2:         Genomgång av föregående protokoll.

 

3:         Vatten och avlopp

            Sigvard hade fått i uppdrag av Olle att undersöka vilket behov av storlek vi skulle för avloppet. Sigvard menade att vi inte behövde större avlopps anläggning än till ett vanligt botadshus. Styrelsen var eniga i det och Sigvard fick i uppdrag att alla tillstånd som behövs hos kommunen.

            Olle kontaktar räddningstjänsten ang utrymningsvägar samt hur många som får vistas i lokalen samtidigt.

            Sigvard redogjorde och visdae skis på utbyggnad av entren med 1 handikapp toa, 1 mindre toa, städskrubb samt garderob ytor. Styrelsen var eniga att det såg bra ut både kosmetiskt och praktiskt

            Olle ansvarar för detta.

 

            KA informerade om att han hade pratat med Lisbeth och Johnang mark för dragning av avlopp, dom hade ställt sig positiva till att avyttra mark till Håns byalag för detta ändamål. Styrelsen var eniga om att ett köp av marken är det bästa, men pga av ekonomin så får vi se på andra lösningar som servitut eller fördröjt köpeavtal.

            KA ansvarar för detta

 

Bosse hade uppdraget att kontakta Marcus ang avlopp, parkering mm. Nu när vi vet säkert var avloppet skall ligga så tar Bosse kontakt med Marcus och ser på jobbet och ber om ett pris.

Bosse ansvarar för detta.

 

4:         Sponsring, bidrag eller gåvor.

Vi diskuterade hur vi skall kunna få in mer pengar i kassan genom sponsring, bidrag, gåvor  mm om det är en möjlighet.

Vi var eniga om att vi skall författa ett brev om byalaget där vi skriver ner vad föreningen står för, vad vi vill med föreningen, vad vi har åstadkommit med föreningen och vad vi ska göra framöver. Tanken är att vi skall kunna använda samma brev när vi skall söka bidrag och stöd.

Viktigt att alla tänker till ang innehållet i brevet och hur det skall utformas, vi tar detta på nästa styrelsemöte.

Kerstin ansvarar för detta.

 

 

           

            .          

5.         Ekonomi.

Helen redogjorde för byalagets ekonomi per dags dato, kassabehållningen är 157 475 kr när alla större fakturor är betalda.

 

 

6:         Ny Bokförning.

Det är behov av att bokföra på ett annat sätt nu när vi har blivit fastighetsägare.

Vi var eniga att köpa tjänsten som gör att vi kan bokföra på ett nytt och lättare sätt.

Kerstin och Helen ansvarar för detta..

 

 

7:         Bygdegårdsträff.

Det kommer att anordnas en bygdegårdsträff på BSK gården 13/11 2014 kl.18.30. KA och Olle åker och lysnnar på vad dom har att säga samt vad vi kan får tips och ideer.

www.bygdegardarna/varmland.se

KA och Olle ansvarar för detta.

 

 

8:         Julstjärnor och julgra.

Styrelsen var eniga i att vi skulle investera i ett antal julstjärnor samt ett ljusnät till en ute gran.

Lena F ansvara för detta

 

 

9:         Våffeljärn

Styrelsen var eniga om vi skulle göra ett inköp av ett dubbel våffeljärn.

Helen E ansvarar för detta.

 

 

10:       Kyrkansgård i dalen.

Kyrkan har beslutat att avyttra Kyrkansgård i Dalen, i och med det har frågan ställts till byalaget om det finns intresse för porslin, bord mm. Lena P tar kontakt med Jan Haakon ang detta.

Lena P ansvara för detta.

 

11. Förslagslådan.

Tre förslag hade inkommit i förslagslådan.

1. Vi önskar att ha ett pingisbord där som vi kan spela på när vi vill.

2,En myshörna för barnen på andra våningen, ingång bredvid köket. Ev att barnen finge vara med och ge förslag på hur det skall se ut.

3. Namnförslag. Byalaget har väl framtidsvisioner....? Förslaget är då! Håns Visionshus.

 

 

           

 

            Vid protokollet:          ……………………………………

                                               Bo Eriksson