Protokoll fört vid årsmöte för

Håns Byalag i Hån

2016-02-21 kl. 15.00

 

Närvarande: 33 st.

 

 • Mötets öppnande

 

Ordf. Kjell Anders Dahlström önskade välkommen till årsmötet och förklarade det samma för öppnat.

 • Presidium 

 

  1. Att leda mötet valdes som ordf. Kjell Anders Dahlström och som sekr. Bo Eriksson
 • Justerare 

 

 1. Att justera protokollet valdes Malin Eriksson och Rosmarie Johannson
 2. Mötets kallelse 
 3. Årsmötet godkände kallelsen
 4. Fastställande av dagordning 
 5. Den förslagna dagordningen godkändes
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 7. Genomgång av berättelsen, som godkändes ua. Härunder arbetsgruppernas berättelser.
 8. Revisionsberättelsen 
 9. Revisorernas berättelse och balansrapporten upplästes och godkändes
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen 
 11. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 12. Val av styrelse
 1. Val av ordförande för 2016 valdes enhälligt sittande ordf. Kjell Anders Dahlström. Kvarstår 1 år som suppleant för ordföranden Jarl Olof Olofsson.
 2. Övriga styrelsenKvarstår 1 år; Bo Eriksson och Rosmarie Johansson
 3. För 2 år; Helen Ekholm och Kerstin Andersson
 4. Fäljande valdes som suppleanter för 2 år; Lena Persson och Hanna Andersson 
 5.  
 6. Kvarstår 1 år; Kajsa Robertsson och Dorthe Bjerke.
 1. Val av revisor och revisor suppleant
 1. Revisor för 1 år; Andreas Levin
 2. Suppleant för 1 år; John Svensson
 3.  
 • Valberedning 

 

 1. För 1 år valdes Anders Larsson, Gunnar Lager och Tore Höyer
 2. Val av firmatecknare för Krontjärns SFK 
 3. Till firmatecknare utsågs ordf. och kassör var för sig
 4. Inkomna motioner och förslag 
 5. Inga motioner och förslag hade kommit in.
 6. Mötets avslutningMan kan logga in på deras hemsida lösenord: br1944 
 7. Kjell Anders Dahlström avslutade mötet och tackade de uppmötta . Det serverades kaffe med dopp och såldes lotter.
 8. Han överlämnade dokumetation samt en skylt som visar att nab är medlem.
 9. Besök av Erik Ulriksson som representerade Bygdegårdarnas Riksförbund.

 

Vid protokollet:           …………………………………………….

 

 

Justeras:                       ………………………………………………

 

                    ……………………………………………….