Protokoll fört vid årsmöte för

Håns Byalag i Hån

2017-02-19 kl. 15.00

 

Närvarande: 31 st.

 

 • Mötets öppnande

 

Ordf. Kjell Anders Dahlström önskade välkommen till årsmötet och förklarade det samma för öppnat.

 • Presidium 

 

  1. Att leda mötet valdes som ordf. Kjell Anders Dahlström och som sekr. Bo Eriksson
 • Justerare 

 

 1. Att justera protokollet valdes Kerstin Andersson och Tone Dahlström
 2. Mötets kallelse 
 3. Årsmötet godkände kallelsen
 4. Fastställande av dagordning 
 5. Den förslagna dagordningen godkändes
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
 7. Genomgång av berättelsen, som godkändes ua. Och lades till handlingarna.
 8. Revisionsberättelsen 
 9. Revisorernas berättelse och balansrapporten upplästes och godkändes.
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen 
 11. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 12. Val av styrelse
 1. Val av ordförande för 2017 valdes enhälligt sittande ordf. Kjell Anders Dahlström.
 2. För 2 år valdes som suppleant för ordföranden Jarl Olof Olofsson.
 3. Övriga styrelsenKvarstår 1 år; Helen Ekholm och Kerstin Andersson
 4. För 2 år; Bo Eriksson och Rosmarie Johansson
 5. Fäljande valdes som suppleanter för 2 år; Thore Høyer och Dorthe Bjerke 
 6.  
 7. Kvarstår 1 år;. Lena Persson och Hanna Andersson
 1. Val av revisor och revisor suppleant
 1. Revisor för 1 år; Andreas Levin
 2. Suppleant för 1 år; John Svensson
 3.  
 • Valberedning 

 

 1. För 1 år valdes Raja Hjalmarsson och Malin Eriksson
 2. Val av firmatecknare för Krontjärns SFK 
 3. Till firmatecknare utsågs ordf. och kassör var för sig
 4. Inkomna motioner och förslagFörslaget är att göra ändringar i § 2 Medlemskap idag står det så här i § 2   
 5. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag till stadgeändring.
 6. Nytt förslag till text i § 2 Medlemmar i föreningen kan alla vara.
 7. Medlemar i föreningen kan alla som är boende, tidigare boende och/eller fastighetsägare inom föreningsverksamhetsområdet vara. Upptagningsområdet redovisas på till stadgarna bifogad karta.
 8. Ett förslag från styrelsen ang stadgeändring gällande medlemskap.
 9. Mötets avslutningMötet beslutade att detta tas upp med ansvariga för Krontjärns SFKKjell Anders Dahlström avslutade mötet och tackade de uppmötta . Det serverades kaffe med dopp och såldes lotter.Mötet kallade till extrastämman 19/2 2017 kl.16.00 ang stadgeändringen.
 10.  
 11.  
 12. Ett förslag om att häva fiskeförbudet i Krontjärn under maj kom upp.

 

Vid protokollet:           …………………………………………….

 

 

Justeras:                       ………………………………………………

 

                   ……………………………………………….