STADGAR FÖR HÅNS BYALAG

Efter ändring vid årsstämma 2004. 

§ 1 Definition

Håns Byalag är en ideell partipolitiskt obunden förening med uppgift att värna om den egna bygdens historia,utveckling och framtid. Dessutom skall föreningen verka för en aktiv fritid för såväl vuxna som barn och ungdomar. Nära kontakt bör ske med kommunens företrädare. Föreningen skallverka för att bli en remissinstans för kommunala planer av intresse för bygden. 

§ 2 Medlemskap

Medlemmar i föreningen kan alla som är boende, tidigare boende och/eller fastighetsägare inom föreningensverksamhetsområde vara. Upptagningsområdet redovisas på till stadgarna bifogad karta. Röstberättigade är alla över15 år som har erlagt medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsstämman. Medlemsregistreringen gällerdå avgift erlagts fortlöpande, om utträde inte begärs. 

 

§ 3 Styrelse 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 5 ledamöter och 5 personliga suppleanter.Ordförande i föreningen utses vid årsstämman. Kassör och sekreterare i föreningen utses inom styrelsen av dessledamöter. Styrelsen utser även eventuella andra funktionärer. Styrelsen äger rätt att utse arbetsgrupper för olika aktiviteter, samt representanter i förekommande samrådsgrupper. 

§ 4 Beslutförhet

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Enkel majoritet gäller och vid lika röstetal harordförande utslagsröst. 

 

§ 5 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen i dess helhet. Styrelsen kan också inom sig utse två ledamöter som tillsammanstecknar föreningens firma. 

 

§ 6 Räkenskapsår

Kalenderår utgör föreningens verksamhets- och räkenskapsår. 

 

§ 7 Revision

I föreningen skall finnas en revisor och en suppleant. 

 

§ 8 Föreningsstämma

Årsstämma skall hållas före mars månads utgång. Extra föreningsstämma hålles då styrelsen finner det befogat.Dessutom skall extra stämma hållas om en tiondel av medlemmarna skriftligen begär det med angivande avärende som önskas behandlas. 

 

§ 9 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse skall ske genom affischering på anslagstavlan i Hån och genom annonsering i tidningen NordmarksbygdenMinst två veckor före stämman.  

§ 10 Årsstämma

 Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma: 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 2 Val av justeringsmän och rösträknare. 3 Fråga om godkännande av kallelse. 4 Fastställande av dagordning. 5 Styrelsens verksamhetsberättelse. 6 Revisorernas berättelse. 7 Fastställande av balansräkning. 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 9 Val av ordförande på ett år. 10 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.     Styrelseledamöter och suppleanter väljs på två år     enligt principen ”rullande” styrelse. 11 Val av en revisor och en suppleant. 12 Val av valberedning bestående av tre personer. 13 Inkomna förslag och motioner. 14 Övriga ärenden. 

§11 Stadgeändring

För ändring av föreningsstadgar, liksom vid en nedläggning av föreningen, fordras två på varandra följande stämmobeslut.